Toegankelijkheid

Wet Five

Bij ons waterschap werken we al op veel manieren aan biodiversiteit: bijvoorbeeld door het aanleggen van natuurvriendelijke oevers (nu zo'n 170 km) en het bloemrijk beheren van dijken. Door onze eigen gemaal- en rioolwaterzuiveringsterreinen en meer dijken, oevers en wateren anders te beheren en in te richten geven we planten en dieren meer kans.

We werken samen met onze partners in het Deltaplan Biodiversiteit, met agrariërs en andere inwoners van ons gebied. Om hen en onze medewerkers te inspireren hebben we vijf icoonsoorten gekozen: The Wet Five. Ze staan symbool voor de doelen die we willen bereiken èn voor de leefgemeenschappen waar ze deel van uitmaken.

De Weidehommel

De weidehommel staat symbool voor de soortenrijkdom op onze eigen terreinen: rioolwaterzuiveringen, gemalen en overhoekjes. Deze kleine hommel is samen met andere bijen en zweefvliegen onmisbaar voor bestuiving. Hij leeft in bosranden, graslanden en tuinen.

Wat doen we als waterschap?

We maken onze gemaal- en zuiveringsterreinen bloem- en kruidenrijker. We vervangen stenen door groen, en maaien niet alles kort en netjes.

De Blauwborst

De blauwborst is de icoonsoort voor gezonde oevers. Het is een echte moerasbewoner met een voorkeur voor gevarieerde, natte en insectenrijke gebieden. Ze maakt haar nest op de grond, verstopt tussen de vegetatie, aan de binnenkant bekleed met pluisjes en/of paardenhaar.

Wat doen we als waterschap?

We leggen langs onze eigen watergangen een netwerk van natuurvriendelijke oevers aan. Bij het schonen van de watergangen, laten we waar mogelijk een deel van de oeverplanten staan. Overjarig riet is belangrijk voor voldoende voedsel en nestlocaties in het voorjaar. Ook stimuleren we ecologisch beheer door agrariërs. Daarmee geven we leefruimte aan de blauwborst en andere rietvogels.

De Groene Glazenmaker

De groene glazenmaker staat symbool voor schoon water. Het is een libelle die voor zijn voortplanting afhankelijk is van de krabbenscheer, die groeit in schoon water in ons veenweidegebied. Voor libellen zijn voldoende waterplanten belangrijk.

Wat doen we als waterschap?

We zorgen voor een goede waternatuur, met voldoende ruimte voor water- en oeverplanten en schoon water. Het water is helder en er komt genoeg licht op de bodem, zodat krabbenscheer en andere waterplanten goed kunnen groeien. We maaien voorzichtig en met oog voor de waterplanten en we stimuleren anderen dit ook te doen.

De Margriet

De margriet staat symbool voor bloemrijke dijken. De wit met gele bloemen vallen goed op en zijn karakteristiek voor graslanden die niet vaak en niet te vroeg in het jaar gemaaid worden, zoals op onze dijken en in hooilanden. De bloem- en kruidenrijke linten zijn erg in trek bij vlinders en bijen.

Wat doen wij als waterschap?

We beheren onze dijken zo, dat bloemrijk grasland in stand wordt gehouden. Hierin bloeit de margriet weelderig. We beheren met oog voor de aanwezige vlinders en bijen en voeren het maaisel af, waardoor minder voedselrijke dijken ontstaan. Dit biedt mogelijkheden voor waardevolle soorten zoals de beemdkroon. Ook op andere terreinen stimuleren we de ontwikkeling van hooilanden.

De Otter

De otter staat symbool voor een soortenrijk waterschapsgebied met goede verbindingen. De otter staat bovenaan de voedselketen. Het is een creatieve jager met een zeer divers menu. Vis vormt de hoofdmoot, maar hij eet ook (woel)ratten, muskusratten, amfibieën, watervogels, krabben en insecten. Otters komen alleen voor in visrijke wateren met voldoende schoon en helder water. Ze hebben als territorium ongestoorde natuurlijke oevers nodig. En hebben veel baat bij goede verbindingen tussen natuurgebieden.

Wat doen we als waterschap?

We zorgen voor een netwerk aan verbindingen van natuurlijke oevers. Er is voldoende vis in het water, onder andere door de aanleg van vispassages en voldoende ondiepe, begroeide paaiplekken.

Bezoekadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Poldermolen 2
  3994 DD Houten

 • Telefoon: (030) 634 57 00

 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Website: www.hdsr.nl

Postadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Postbus 550
  3990 GJ Houten