Toegankelijkheid

Partijen

1. Water Natuurlijk

Water Natuurlijk: JOUW GROENE STEM IN HET WATERSCHAP

 • Opgericht door natuur- milieu- en recreatieve organisaties
 • Gesteund door GroenLinks, D66 en Volt

Water Natuurlijk is niet alleen van groen zeggen, maar ook van groen doen!

 • We hebben het laten zien: een goede balans tussen veilig, mooi, gezond en betaalbaar water kan
 • We komen op voor belangen van de volgende generatie en belangen zonder stem, zoals natuur
 • Water en groen is ook genieten! Wandelen, fietsen, roeien, kanoën, schaatsen, zwemmen

Klimaat en natuur, water en bodem sturend!

 • Hevige regenval, langdurige droogte: water en bodem zijn sturend bij bouwen, boeren en in steden
 • Meer ruimte voor planten en dieren
 • CO2 neutraal in 2030, restwarmte gebruiken, CO2 vastleggen in veenweidegebied

Gezond water voor iedereen!

Samen willen wij naar een veilige, gezonde, fijne en schone toekomst voor de mens én voor de natuur

2. VVD

De VVD wil een waterschap dat werkt voor en met haar inwoners. Dit betekent dat het zijn werk goed doet, zuinig en kritisch is op de besteding van uw belastinggeld. Tegelijkertijd willen wij dat het waterschap daadkrachtig, met vertrouwen en aandacht opereert als het gaat om de grote uitdagingen van onze tijd zoals de aanpak van te veel of juist te weinig water en bodemdaling. Dat doen we niet alleen, maar samen met provincies, gemeentes en andere waterschappen.

Wij willen dat de belasting die u betaalt altijd gerelateerd is aan de kerntaken van het waterschap, dit staat haaks op wat de huidige coalitie de afgelopen vier jaar heeft laten zien! Wij gaan samen met grondeigenaren biodiversiteit stimuleren om zo een betere waterkwaliteit te creëren.

De VVD in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat doen wat nodig is!

3. PvdD (Partij voor de Dieren)

Water is van levensbelang voor elke vorm van leven. Water is in ons land de basis van een prachtige verscheidenheid aan ecosystemen, plantenen diersoorten. Toch gaat het slechter met de Aarde dan ooit. Vooral door klimaatverandering en de stikstofcrisis staat de leefomgeving van mens en dier onder enorme druk. Extreme droogte, zware stormen, bosbranden en overstromingen volgen elkaar in rap tempo op. De waterkwaliteit in Nederland is de slechtste van Europa. Het verlies aan biodiversiteit is hierdoor groot. Willen we Nederland ook voor toekomstige generaties leefbaar houden dan is het nu de tijd voor radicale keuzes in het waterbeheer. We moeten mét het water leren werken in plaats van ertegen.

Stem Partij voor de Dieren in het waterschap, zodat wij ons sterk kunnen maken voor dieren, natuur en milieu in Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Je kunt nu nog kiezen! Kies Partij voor de Dieren.

4. CDA

Iedereen vindt het de gewoonste zaak van de wereld. Maar dat is het niet! De regenval van de laatste tijd zorgde voor problemen. Het water stond zo hoog dat kelders dreigden vol te lopen. In de zomer hebben we steeds vaker last van de droogte. Tuinders maken zich zorgen over hun teelt. Te veel water, te weinig water. Het CDA zorgt ervoor dat we veilig kunnen wonen en dat we water in ons voordeel laten werken. Bijvoorbeeld door energie op te wekken uit rioolwater en slibverwerking: een van onze belangrijkste speerpunten de komende vier jaar. Stem dus CDA bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart. Ons motto: Water dat voor ons werkt!

5. PvdA

Het waterschap Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden werkt aan de bescherming tegen overstromingen, schoon en voldoende oppervlaktewater en de zuivering van afvalwater. Dat doet het waterschap al lang, degelijk en zonder veel ophef. Door klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen veranderen de wateropgaven fundamenteel. Er zijn aanpassingen nodig in het watersysteem, onder beheer van het waterschap. Maar heel veel opgaven van het waterschap zijn verweven met opgaven van andere overheden. Daarom is samenwerken met andere overheden en organisaties en zo vroeg mogelijk bij elkaar aan tafel zitten een must.

Wat willen we?

 • Schoon en gezond water zodat het water een goed leefgebied vormt voor mensen, planten en dieren.
 • Een waterveilig en klimaatbestendig gebied zodat iedereen, ook in de verdere toekomst, veilig kan wonen en werken achter stevige dijken. Dat betekent voldoende water, niet te veel en niet te weinig (voorkomen van droogte).
 • Een duurzaam waterschap, dat energieneutraal is in 2030, dus nul op de gas- en elektriciteitsmeter.
 • Behoud en versterking van natuur en biodiversiteit door verbetering van de waterkwaliteit, de bestrijding van invasieve exoten, bomenaanplant, vistrappen en andere voorzieningen.
 • Een waterschap dat leidend is in innovaties. Het waterschap jaagt innovaties aan en organiseert innovaties bij zuivering, dijkverbetering, en waterbeheer.
 • Zuiveringen zo organiseren en uitvoeren dat het gezuiverde water steeds schoner wordt en (afval) stoffen hergebruikt kunnen worden (circulaire economie).
 • Een duurzaam toekomstperspectief voor de landbouw en het landelijk gebied, waardoor agrarische ondernemers kunnen omschakelen naar landbouwvormen, die bijdragen aan natuurherstel of die de natuur niet langer schaden.
 • Vertrouwen in het waterschap (de overheid) opbouwen en herstellen door participatie van burgers en bedrijven.
 • Recreëren op, in en aan het water mogelijk maken en bevorderen, en historisch erfgoed behouden.
 • Solidariteit in het belastingstelsel, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, en mensen, die de belastingen niet kunnen betalen, kwijtschelding krijgen tot 120% van het sociaal minimum.
 • Een waterschap, dat goed voorbereid is op het voorkomen en bestrijden van grote rampen en calamiteiten, zoals wateroverlast.
 • Het waterschap draagt internationaal bij aan (water)veiligheid en waterkwaliteit.
 • Het waterschap zorgt als werkgever en opdrachtgever voor eerlijk werk

6. AWP voor water, klimaat en natuur

De AWP is niet gebonden aan een traditionele landelijke politieke partij, maar staat voor een deskundige inbreng bij de keuzes van het waterschap! Water is té belangrijk. Het verduurzamen van ons waterbeheer vraagt om deskundige inbreng en om goed onderbouwde en heldere afwegingen!

Wij willen ons water zo beheren, dat we ook op langere termijn veilig en met plezier kunnen blijven wonen en leven. Radicaal aanpassen aan de klimaatverandering is hiervoor noodzakelijk. Wij willen natuur en biodiversiteit herstellen. De AWP vindt dat de belastingheffing eerlijker moet: wie profiteert betaalt meer, wie zorgt voor de natuur betaalt minder.

Duurzame keuzes maken is simpelweg de enige stap vooruit. De toekomst is nu. We hebben geen tijd te verliezen!

7. Christenunie

De ChristenUnie ziet voor het waterbeheer een grote verantwoordelijkheid en veel kansen. Die kansen willen we in de dagelijkse taken zo veel mogelijk benutten. Bijvoorbeeld in de zorg voor de schepping.

De ChristenUnie wil dat HDSR voorsorteert op een veranderende toekomst. Daarmee grijpen we nu de kans om kosten voor de volgende generaties te voorkomen. Bijvoorbeeld met klimaatadaptatie en duurzame materialen.

De ChristenUnie wil het werk van HDSR dichter bij de inwoners brengen, zodat ze zich bewuster worden de waarde van het water in het dagelijkse leven.

Bij al deze taken, uitdagingen en kansen willen we het gesprek aan gaan met inwoners, boeren en ondernemers. We geven elkaar de ruimte. Ook al zijn we het niet altijd eens. We willen een overheid zijn die luistert en meedenken stimuleert. Maar ook overheid die soms moeilijke besluiten durft te nemen met oog op de lange termijn.

8. Waterschap@ inwonersbelangen

Inwonersbelangen wil de invloed op en de zeggenschap over hun eigen leefomstandigheden voor de inwoners van Woerden en het verkleinen van de onmacht van diezelfde inwoners over het functioneren, in de meest brede zin, van het gemeentebestuur en het gemeentelijk apparaat inclusief decentrale overheden voor zover en indien deze de leefomstandigheden van Woerdenaren beïnvloeden.

Inwonersbelangen streeft dit doel na met alle en geëigende middelen die aan het doel bevorderlijk zijn, in het bijzonder door:

 • het bevorderen, ondersteunen en faciliteren van burgerinitiatieven die het belang van inwoners van de gemeente Woerden dienen, tot doel hebben;
 • het bevorderen van informatie uitwisseling en het vergroten van kennis bij de inwoners van de gemeente Woerden en Woerdense overheden waar het de belangen van de inwoners betreft;
 • het vanuit Inwonersbelangen uitoefenen van publieke functies.

9. 50 Plus

Een stem voor later: beter waterschap voor beter water. 50PLUS vindt een veilige en schone leefomgeving voor u, uw kinderen én kleinkinderen belangrijk omdat:

 • Er steeds grotere concentraties schadelijke stoffen in het water zitten. Bijvoorbeeld medicijnresten, Nano-deeltjes, en PFAS. Een reële HDSR-aanpak is nodig voor het vaststellen van waterkwaliteitsdoelen, actuele vervuiling en zuivering. De bronvervuiler moet voor zuivering betalen en niet de burger.
 • Er soms te veel aan water is en soms te weinig. Boeren, burgers en buitenlui hebben water nodig. Samenwerking tussen álle betrokken partijen is nodig om een evenwicht tussen vraag en aanbod te krijgen en te behouden.
 • Er een eerlijke belasting voor mens en milieu moet zijn. Doen wat er gedaan moeten worden. Houd het simpel, het waterschap is geen innovatie-fabriek. Waterschapsbelasting vaststellen op basis van watergebruik én watervervuiling.

50plus voor beleid dat vervuild water, verzakkende dijken, overstromingen, verdroging en watertekort naar het verleden terugdringt. Kies nú.

10. Ondernemend water

Wij zijn een ervaren en solide partij die vanuit gezond ondernemersverstand werkt aan:

 • Veiligheid van mens en dier, woningen en bedrijven door onze dijken.
 • Een rioolwaterzuivering die schoon water, grondstoffen en energie oplevert.
 • Voldoende en schoon water in een beken en grondwatersysteem dat om kan gaan met droogte en met klimaatbuien.

We gaan verstandig om met geld en durven keuzes te maken. Een ondernemende bedrijfsmatige organisatie. Duurzaam (ook financieel), innovatief en circulair met onze bedrijven. We werken toekomstgericht. We leven niet op de pof.

Innovatie levert rendement, grondstoffen en energie op waardoor we een gezond en betaalbaar waterschap blijven.

11. De Groenen

De Groenen is een klimaatpartij. Wij staan voor krachtige maatregelen om de klimaatcrisis te keren. In het waterschap De Stichtse Rijnlanden willen we dat in de praktijk brengen. Waterschappen spelen een belangrijke rol bij de noodzakelijke aanpassing aan een warmer klimaat.

De Groenen wil:

 • het natuurlijke waterpeil aanhouden en het landgebruik daarop aanpassen. Op veel plekken zullen we daarom het waterpeil verhogen. We helpen boeren met de overgang naar natte teelt;
 • wateroverschot vasthouden en bufferen in plaats van afvoeren;
 • veenbodem vernatten om te voorkomen dat broeikasgas uit de bodem ontsnapt en dat woningen verzakken door bodemdaling;
 • grondwater¬gebruik belasten en alleen toestaan met vergunning;
 • hoosbuien stroomopwaarts bufferen en gecontroleerd afvoeren;
 • samen met gemeentes vergroenen van tuinen en daken stimuleren.

12. Belang van Nederland (BVNL)

BVNL doet mee met de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023 voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Omdat BVNL zich sterk maakt voor ondernemers, kan BVNL, door “inwoners”-zetels in de waterschappen te verwerven, het verlies van zeggenschap door bedrijven en agrariërs (gedeeltelijk) compenseren (wetswijziging). Door met de waterschapsverkiezingen mee te doen kan BVNL zodoende rekenen op veel stemmen uit de hoek van de ondernemers die hun belangen door BVNL verdedigd zien.

De Belangrijkste standpunten van BVNL zijn:

 • streven naar beperkte belastingtariefsverhogingen;
 • scherp toezicht op onnodige uitgaven (hobbyisme);
 • niet mengen in b.v. de klimaatdiscussie, maar adaptief beleid: aanpassen aan klimaatontwikkelingen (dijkverhogingen bij stijging zeespiegel);
 • zich richten op de belangen van de inwoners; geen oneigenlijke activiteiten zoals internationale samenwerkingen om derde wereldlanden te helpen met hun waterproblemen;
 • innovatie: ondersteunen van onderzoek naar methoden om energie uit water te halen.

13. Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

De SGP heeft ‘Hart voor water’ en we willen de stem van ‘boer, burger en buitenlui’ door laten klinken in het waterbeleid. We steken graag voor u de handen uit de mouwen!

Onze 10 speerpunten zijn:

 1. Voldoende en schoon water.
 2. Afremmen bodemdaling door flexibel en dynamisch peilbeheer.
 3. Veilige dijken en een sterk watersysteem voor de toekomst.
 4. Voorkomen dat agrarische gebieden onder water worden gezet.
 5. Geen lastenverzwaring voor burgers, bedrijven en agrariërs.
 6. Grondstoffen terugwinnen uit afvalwater.
 7. Bestrijding exoten en versterking biodiversiteit.
 8. Verbinding zoeken tussen ‘stad en platteland’.
 9. Zorgvuldige burgerparticipatie en communicatie.
 10. Beperken tot kerntaken om watersysteem betaalbaar te houden.

Spreekt u dit aan? Doe mee en stem SGP!

EEN DIJK VAN EEN PARTIJ!

14. BBB

Als BBB vinden we dat het waterschap zich moet richten op de kerntaken waterkwaliteit en waterveiligheid. Water: niet te veel, niet te weinig en schoon! Door deze beperking kunnen de kosten beheersbaar blijven.

Wij willen burgerparticipatie bevorderen door inwoners tijdig te betrekken bij projecten.

De belastingheffing moet meer uitgaan van het profijtbeginsel: Belang – Betaling- Zeggenschap. Dit betekent behoud van geborgde zetels zodat ook deze groep belanghebbende hun stem behouden.

De BBB wil dat ook bijvoorbeeld waterrecreatie een bijdrage levert aan het onderhoud van het watersysteem om de kosten voor de burger te beperken.

De BBB zet zich in voor behoud van een vitaal platteland en een gezonde agrarische sector.
Technische maatregelen om bodemdaling te remmen hebben de voorkeur boven alternatieve teelten of natte natuur.

De BBB voor een Betaalbaar, Betrouwbaar en Bestuurbaar waterschap.

Bezoekadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Poldermolen 2
  3994 DD Houten

 • Telefoon: (030) 634 57 00

 • E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • Website: www.hdsr.nl

Postadres

 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 • Postbus 550
  3990 GJ Houten